Contact
Ons Thuis
Home
Wat wij doen
Over Ons
Openingstijden
Financiering
Vervoer
Vacatures
Stage lopen
Heeft u een klacht?
Vraag & Antwoord
Privacyverklaring
Zorgcoöperatie Brabant
Stichting
Contact
Privacyverklaring

Stadsopvang Ons Thuis past privacyregels toe volgens actuele regelgeving
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart stadsopvang Ons
Thuis dat wij persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier beheren. We voldoen in de
behandeling van persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stadsopvang Ons Thuis verwerkt persoonsgegevens van cliënten, vrijwilligers en personeel omdat u
gebruik maakt van onze diensten/dienstverband en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens
verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de
volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stadsopvang Ons Thuis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– Burgerservicenummer
– Gegevens die betrekking hebben op uw hulpvraag/de hulpvraag van uw kind, waaronder
mogelijk:
o Gegevens m.b.t. uw gezondheid
o Gegevens over godsdienst/ levensovertuiging;
o Gegevens over politieke gezindheid;
o Gegevens over seksueel leven;
o Gegevens over strafrechtelijk verleden;
o Gegevens over economische status;
o Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling;
o Gegevens over opleidingen/ scholingen.
Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u/uw
kind of in ons dienstverband met u en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.
Waarom we deze gegevens nodig hebben
Stadsopvang Ons Thuis verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:
– Het onderhouden van contact;
– Het uitvoeren van passende begeleiding.
Stadsopvang Ons Thuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Hoe lang we de gegevens bewaren
Stadsopvang Ons Thuis zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op
onze dienstverlening van toepassing is (WMO)
Versiedatum: 21-okt-2021 Pagina 2 van 2
Delen met anderen
Stadsopvang Ons Thuis deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet
toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Al onze
medewerkers hebben beroepsgeheim c.q. hebben een verklaring ondertekend waarin is vastgelegd
dat zij vertrouwelijk omgaan met alle informatie die zij in het kader van hun (vrijwilligers)werk
hebben ontvangen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stadsopvangonsthuis.nl Linda
Volleman en of Tanja Weijts antwoordt zo snel mogelijk, maar reageert binnen 48 uur op uw
verzoek.
Beveiliging
Stadsopvang Ons Thuis neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
functionaris gegevensbescherming/ manager IT/ directie/ op telefoonnummer 0641196393 of via
info@stadsopvangonsthuis.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in
te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.
Wijzigingen
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de
bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de
verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw
persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 21-10-2021

 

 

 

 

Download als PDF