Contact
Ons Thuis
Home
Wat wij doen
Over Ons
Openingstijden
Financiering
Vervoer
Vacatures
Stage lopen
Heeft u een klacht?
Vraag & Antwoord
Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring
Privacyverklaring van Stadsopvang Ons Thuis
Van kracht: 25.05.2018
TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VERKLARING
Lees deze privacyverklaring (de ‘verklaring’) grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.
Deze verklaring is van toepassing op individuen die interactie hebben met Stadsopvang Ons Thuis. De verklaring licht toe hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door Stadsopvang Ons Thuis. Tevens wordt er uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens, hoe u deze kunt wijzigen en hoe u bepaalde keuzes kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.
Deze verklaring heeft betrekking op zowel onze digitale als papieren gegevensverzameling.
Als u het nalaat om ons de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken kunnen wij u onze samenwerking mogelijk niet aanbieden.

Deze verklaring kan van tijd tot tijd veranderen.
Deze verklaring geeft belangrijke informatie op de volgende gebieden:
1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS
2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN DE WIJZE WAAROP
3. PERSOONSGEGEVENS VAN CONTACTPERSONEN
4. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN
5. HOELANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
6. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
7. UW RECHTEN
8. WIJZIGINGEN VAN ONZE VERKLARING

1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Deze verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij met behulp van de hieronder beschreven methodes van u en over u verzamelen uit de volgende bronnen:
Inschrijvingsformulieren, contracten en zorgovereenkomsten.
Afgedrukte of geschreven inschrijvingsformulieren, contracten en/of zorgovereenkomsten en soortgelijke formulieren die wij verzamelen via bijvoorbeeld intake-, sollicitatie- en evaluatiegesprekken.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN DE WIJZE WAAROP
Afhankelijk van hoe u met Stadsopvang Ons Thuis communiceert (online, offline, telefonisch of persoonlijk) verzamelen wij verschillende soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.
Persoonlijke contactinformatie
Dit omvat alle informatie die u ons verstrekt en die ons in staat zou stellen om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale netwerkgegevens of telefoonnummer.
Demografische informatie en interesses
Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bijvoorbeeld postcode), hobby’s en interesses en informatie betreffende uw gezin of uw levensstijl, allergieën en bijzonderheden die betrekking hebben op de zorg.
Informatie over het gebruik communicatie
Ons contact vindt plaats via mail of telefoon. Wij bewaren mails en mogelijk whatsapp- berichten.
Financiële en betalingsinformatie
Alle informatie die wij nodig hebben om een declaratie te verwerken, zoals de gegevens van uw bank of andere betalingsvoorwaarden. In elk geval behandelen de verwerking van betalingen financiële en betalingsinformatie op een manier die voldoet aan de geldende wetten en beveiligingsnormen.
Gevoelige Persoonsgegevens
Wij verwerken gevoelige gegevens enkel voor een goede begeleiding en niet voor andere doeleinden indien u daar uw toestemming voor hebt gegeven

3. PERSOONSGEGEVENS VAN CONTACPERSONEN.
Wij verzamelen of vragen bewust naar de persoonsgegevens van contactpersonen, zodat wij bij een situatie/overleg altijd contact kunnen opnemen met de desbetreffende personen.

4. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN
Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.

Waarvoor wij u persoonsgegevens gebruiken, onze redenen en onze belangen.
Bij Stadsopvang Ons Thuis bewaren wij alle privacygegevens op papier in een veilig afsluitbare kast. Deze staat op de locatie en de sleutel is in ons beheer.
De gegevens gebruiken wij om facturen te kunnen versturen naar de betreffende gasten of familie.
Ook zijn alle gegevens opgenomen met betrekking tot het gebruik van medicijnen of ziektebeelden die van invloed zijn op ons handelen en wijze van begeleiding. Dit om de kans op eventuele risico’s die dit met zich meebrengt zo klein mogelijk te houden en te kunnen anticiperen daar waar mogelijk.
Deze gegevens worden NIET aan derden verstrekt, enkel en alleen aan personen die nauw in contact zijn gedurende een bepaalde tijd en worden dan enkel mondeling toegelicht.
Er zijn slechts digitale gegevens in de vorm van facturen en andere zakelijke en administratieve gegevens.
Wij beschikken over de privételefoonnummers van onze gasten en hun directe contactpersoon, zodat wij die bij calamiteiten altijd kunnen bereiken. Deze telefoonnummers zijn opgeslagen in onze mobiele telefoons en zijn met een persoonlijke code vergrendeld.
Wij gebruiken whatsapp om familieleden privé te informeren en beeldmateriaal te versturen. Hiervoor hebben wij schriftelijk toestemming gevraagd.
Dit formulier is toegevoegd aan het papieren dossier en ondertekend door de desbetreffende familie.
In een enkel geval vragen wij toestemming wanneer wij specifiek beeldmateriaal op onze website of andere sociale media willen gebruiken.

5. HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens enkel verwerkt worden voor een minimale duur. Zolang u nog deelnemende gast of medewerker bent van Stadsopvang Ons Thuis bewaren wij u gegevens actief. Is de overeenkomst beëindigd, dan zullen wij uw gegevens archiveren en gelden dan alleen nog ter inzage van onze administratie.
De duurtijd die voorgeschreven is voor fiscale verplichtingen of die nodig is om onze rechten te vrijwaren plus een extra jaar te rekenen na het eindigen van deze periode. Deze periode zal dienen om een nieuwe datum te bepalen waarop de data verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd zal worden. Het spreekt voor zich dat wij de data kunnen aanhouden zolang de gestelde eis dit nodig maakt.

6. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij gebruiken een veelheid aan redelijke maatregelen (hieronder beschreven) om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Wij wijzen er echter op dat deze beschermingen niet gelden voor informatie die u verkiest te delen op openbare plaatsen, zoals externe sociale netwerken.
Mensen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Stadsopvang Ons Thuis afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld werden.
Overdracht van uw Persoonsgegevens
Wij dragen geen persoonsgegevens over aan derden alleen in een geval van nood als er bijvoorbeeld zorg verricht moeten worden door de hulpverlener ter plaatse.

7. UW RECHTEN
Toegang tot Persoonsgegevens
Als de wetgeving hierin voorziet, hebben u, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u bewaard wordt, deze informatie te controleren en er een fysieke of elektronische kopie van te vragen. U hebt ook het recht om informatie te vragen over de bron van uw persoonsgegevens.
Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons een e-mail te sturen naar lvolleman.onsthuis@hotmail.com of tweijts.onsthuis@hotmail.com

Als het verzoek door iemand anders dan u gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in uw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden.
Wij wijzen erop dat alle informatie voor identificatie die aan ons verstrekt wordt enkel verwerkt zal worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetten.
Aanvullende rechten (bv. wijziging, schrapping van Persoonsgegevens)
U, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden kunnen om de verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van uw persoonsgegevens verzoeken; zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens beperken; en uw toestemming voor elk van onze gegevensverwerking activiteiten intrekken.

8. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING
Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze verklaring. Wij zullen u dan ten alle tijden op de hoogte brengen van de wijziging.

Ondergetekende heeft de privacyverklaring van Stadsopvang Ons Thuis gelezen en gaat akkoord:

Datum:

Handtekening:

 

 

Download als PDF